Dyrektor jednostki samorządowej podlega pod starostę powiatu, który w zarządzeniu określił maksymalny poziom wynagrodzenia dla dyrektora jednostki i jego zastępcy.

Czy regulamin wynagradzania w jednostce samorządowej powinien regulować warunki wynagradzania, przyznawania okresowych nagród oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednostki?

Odpowiedź 

Brak podstaw, aby zasady wynagradzania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych wyłączać spod zakresu obowiązywania regulaminu wynagradzania. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych , postanowienia regulaminu wynagradzania mają określać wymagania kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z uwagi na podstawę zatrudnienia, należy w powyższych ustaleniach uwzględnić także kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych (oraz ich zastępców), mając na względzie jednakże fakt, iż maksymalny poziom ich miesięcznego wynagrodzenia określa, w drodze zarządzenia, odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek (art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych ), zaś jego minimalny poziom - Rada Ministrów w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych . Warunki wynagradzania określone w drodze regulaminu wynagradzania mogą także obejmować, na mocy art. 39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych , zasady przyznawania dodatków (funkcyjnych, specjalnych i innych) oraz ewentualnych premii i nagród (innych niż nagroda jubileuszowa). Wskazane w przedmiotowej sprawie kwestie powinny stać się zatem przedmiotem regulaminu wynagradzania.

W myśl obowiązujących od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisów regulujących status prawny pracowników samorządowych pracodawca samorządowy ma bezwzględny obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagradzania. W jego treści powinny być określone wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz szczegółowe warunki ich wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych ). Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych przedmiotem postanowień regulaminu mogą być także zasady przyznawania dodatków (specjalnych, za wyjątkiem dodatku przysługującego wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście i marszałkowi województwa; funkcyjnych i innych) oraz premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa.

Warunki wynagradzania kierowników (dyrektorów) jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (i ich zastępców) powinny także zostać określone, choć w ograniczonym zakresie, w drodze regulaminu wynagradzania. Z uwagi na formę ich zatrudnienia (umowa o pracę) brak podstaw do wyłączania ich z zakresu obowiązywania regulaminu wynagradzania, bowiem zgodnie z literalną wykładnią art. 39 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych regulamin ma mieć zastosowanie do wszystkich umownych pracowników samorządowych. W myśl jednak art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek i ich zastępców określić ma, w drodze zarządzenia, odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Z kolei minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach obsadzanych w drodze umowy o pracę wskazuje Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) - dalej r.w.p.s. Pozostałe warunki wynagradzania kierownika (dyrektora) jednostki i jego zastępcy powinny zostać określone w treści regulaminu wynagradzania. W szczególności chodzić tu może o zasady przyznawania i sposób wypłacania premii i nagród (za wyjątkiem nagrody jubileuszowej) oraz dodatków (specjalnych, funkcyjnych i innych), o czym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych . W kwestii natomiast wysokości wynagrodzenia zasadniczego ww. osób regulamin wynagradzania powinien bądź odsyłać do stosownego zarządzenia (wynagrodzenie maksymalne), jak również do przepisów r.w.p.s. (wynagrodzenie minimalne), bądź stanowić powtórzenie rozwiązań w tych aktach zawartych.

Ustawodawca wyznaczył pracodawcom samorządowym termin na dostosowanie wewnętrznych statutów i regulaminów (w tym regulaminu wynagradzania) do zmian wynikających z przepisów u.p.s. Działania w tym zakresie muszą być zakończone z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 stycznia 2009 r. (art. 58 ustawy o pracownikach samorządowych ). Oznacza to, iż z dniem 2 lipca muszą także zostać wprowadzone w poszczególnych jednostkach samorządowych regulaminy wynagradzania w zakresie odpowiadającym wytycznym ustawodawcy.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)