Kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych jest współpraca między zamawiającym a wykonawcą w trakcie formułowania postanowień umowy o zamówienie publiczne. Równowaga między obiema stronami umowy jest niezbędna dla eliminacji niewłaściwych zachowań oraz dla pozytywnego odzwierciedlenia w kondycji polskiej gospodarki. Zamawiający powinien więc uwzględniać sugestie wykonawców, którzy powinni być traktowani jak partnerzy.

„Niechlubne praktyki dotyczące braku możliwości negocjowania postanowień umów, które są zawierane między zamawiającym i wykonawcą godzą nie tylko w podstawowe prawa wykonawców, ale także w rozwój polskiej przedsiębiorczości. Zamawiający występują z pozycji „siły” uniemożliwiając zmianę zapisów umów, które niejednokrotnie są niekorzystne lub krzywdzące dla wykonawcy. Jest to tym bardziej niepokojące, że w wielu sektorach rezygnacja z ubiegania się o kontrakty w ramach zamówień publicznych jest jednoznaczna z zaprzestaniem prowadzenia działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca ma do wyboru zasilenie szeregu bezrobotnych zamykając działalność lub godzenie się na niekorzystne i narażające firmę na straty zapisy. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię w celu zmiany praktyki, by wypracować bardziej zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającymi i wykonawcami, co z pewnością pozytywnie wpłynie na stan całej przedsiębiorczości i gospodarki w kraju” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

FPP jako przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających wskazuje na brak proporcjonalności, nienegocjowalny charakter umowy, nadużywanie kar umownych wraz z niejasnymi przesłankami ich naliczania czy też wymuszanie zrzeczenia się przez wykonawcę odsetek ustawowych od wynegocjonowanego wynagrodzenia.

Źródło: informacja prasowa Federacji Przedsiębiorców Polskich