Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, ponad 90% postępowań do dnia wejścia w życie nowelizacji p.z.p. tj. do 19 października 2014 r., była oparta wyłącznie na kryterium ceny. W efekcie pozostałe, inne kryteria jak np. koszty eksploatacji, jakość, innowacyjność były w wielu przypadkach pomijane przez zamawiającego, często nie tylko ze względów oszczędnościowych.

- Obecnie ustawa, w swoim nowym kształcie, dopuszcza stosowanie wyłącznie kryterium ceny, jedynie w postępowaniach dla dóbr i usług powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych - mówi Witold Włodarczyk.

- Rynek wyrobów medycznych z pewnością do nich nie należy. Znacząca ilość produktów wytwarzanych przez renomowane firmy europejskie ma swoje azjatyckie zamienniki, które w wielu przypadkach nie reprezentują wysokiego standardu jakości. Teraz po stronie zamawiającego leży właściwy dobór kryteriów - dodaje.

Jak pisze rynekzdrowia.pl, eksperci podchodzą sceptycznie do założenia, zgodnie z którym nowelizacja p.z.p. spowoduje rewolucję w realizacji przetargów. Optymistą w tym zakresie nie jest chociażby mecenas Andrzej Balicki, z kancelarii DLA Peiper.

- Zmiany dotyczące kryterium ceny były od dawna postulowane przez przedstawicieli doktryny oraz biznesu, choć w praktyce przepis ten może okazać się przepisem martwym. Ustawa bowiem nie determinuje udziału procentowego w kryterium ofert, innego niż cena - mówi ekspert DLA Peiper.

- Może więc się zdarzyć, iż cena będzie stanowić 90% oceny, a np. termin wykonania - 10%. Można powiedzieć, że zamawiający zostali wyposażeni w sprawne narzędzie organizowania przetargów opartych nie tylko na cenie, ale np. na kryterium innowacyjności. To od nich będzie zależało czy będą chcieli z tego rozwiązania korzystać, czy jednak za wszelką cenę - w zgodzie z przepisami - unikać - dodaje.

Zdaniem dyrektora Włodarczyka w pierwszej kolejności w przetargach najbardziej charakterystycznych dla rynku medycznego powinno być stosowane kryterium jakości. Przypomina on, że normy ISO definiują jakość jako "ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb".

- Kryterium jakości jest kluczowe dla wyrobu medycznego. Jeśli zamawiający zdecyduje się na zastosowanie kryterium „jakość”, to jest zobowiązany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poinformować, czym będzie się kierować komisja przetargowa przy ocenie ofert pod względem zastosowanego kryterium - mówi dyrektor Włodarczyk.

- Biorąc pod uwagę kryterium jakościowe dla danego wyrobu, szczególny nacisk należy położyć na takie cechy jak bezawaryjność, trwałość, funkcjonalność, opinie użytkowników sprzętu, certyfikaty, jakość oceniana na podstawie prezentacji sprzętu - dodaje.

W odniesieniu do wyrobów medycznych bardzo ważne jest również kryterium określające koszty eksploatacji liczone w dłuższym okresie. Biorąc pod uwagę nie tylko cenę zakupu, ale także pozostałe koszty związane z eksploatacją, zamawiający uniknie sytuacji, w której tanio zakupiony sprzęt okazuje się w sumie bardzo drogi, w porównaniu z innymi podobnymi urządzeniami dostępnymi na rynku. 

- Opisując kryterium kosztów eksploatacji zamawiający winien uwzględnić wszystkie elementy kosztotwórcze ponoszone w związku ze standardowym wykorzystaniem danego urządzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na takie elementy jak, m.in.: symulacja kosztów, koszty wyposażenia zużywalnego, koszty przeglądów itp. - wylicza dyrektor Włodarczyk.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl