Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy określają możliwość zatrudniania w szkołach pracowników na stanowisku sekretarza. Wynika to choćby z tego, że dla tego stanowiska przewidziano odrębną kategorię zaszeregowania płacowego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia (część H, punkt V, podpunkt 4) zostało przewidziane stanowisko sekretarza szkoły.

W omawianym pytaniu wątpliwość dotyczy zapewne tego, że w tabeli nie znajduje się stanowisko "sekretarza przedszkola". Natomiast – jak się wydaje – powinna w tym zakresie obowiązywać definicja pojęcia "szkoła", jaka została zawarta w treści art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., z której wynika, że ilekroć jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Należy zwrócić uwagę, że rozporządzenie płacowe dla pracowników samorządowych w żadnym miejscu nie odwołuje się do przedszkoli jako wyodrębnionych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, którymi przecież są. Także w art. 5d u.s.o., który stwierdza, że status pracowników szkół i placówek niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych, nie wymienia w swej treści przedszkoli, choć bez wątpienia dotyczy pracowników przedszkoli. Zatem uznać należy, że pod pojęciem sekretarza szkoły, należy rozumieć także sekretarza przedszkola, zgodnie z systemową definicją szkoły, zawartą w treści art. 3 pkt 1 u.s.o.

Natomiast w związku z tym, że sprawy administracyjno-finansowe i tak podlegają bezpośredniemu nadzorowi organu prowadzącego, decyzja o tym jakie stanowiska administracji i obsługi zostaną przewidziane w organizacji danego przedszkola, będzie zależała od woli organu prowadzącego. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami