Starosta zatwierdził projekt scalenia gruntów, należących do jednego z mieszkańców gminy. Z projektu wynikało, iż na scalonej nieruchomości wydzielono rów melioracyjny, należący do Skarbu Państwa.

Właściciel nieruchomości zaskarżył decyzję.

Tłumaczył, iż przed dokonaniem scalenia jego działka jako jednolita część powierzchni ziemi, posiadająca jednego właściciela miała w całości zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Domagał się ustanowienia na jego rzecz bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę, stanowiącą własność Skarbu Państwa, aby skomunikować obydwie części swojej nieruchomości.

WSA uznał skargę za niezasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż żądanie ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez działkę, będącą własnością Skarbu Państwa, nie znajduje podstawy prawnej w ustawie z 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 700).

Ustawa reguluje jedynie znoszenie już istniejących służebności gruntowych, a nie ich ustanawianie.

Żądanie skarżącego nie jest również konsekwencją pogorszenia warunków gospodarowania na wydzielonych obecnie działkach, bowiem nieruchomość Skarbu Państwa od początku przedzielała te nieruchomości.

Nie powstał więc, w wyniku scalenia, nowy stan prawny niekorzystny dla działalności rolnej skarżącego.

W ocenie sądu, żądanie ustalenia służebności przejazdu i przechodu przez działkę Skarbu Państwa powinno być kierowane na drogę postępowania cywilnego.

Nie można także wykluczyć możliwości polubownego załatwienia tego problemu poprzez zawarcie umowy miedzy właścicielem działki a odpowiednim organem administracji – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 12 maja 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 3/15, nieprawomocny