Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą chcąc zaktualizować rachunek bankowy napotyka na duże trudności. Gminy nie chcą przyjmować takich aktualizacji.

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki, zasada tzw. "jednego okienka" nie ma zastosowania w przypadku, gdy treścią wniosku jest zmiana danych niepodlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Samorządy protestują przeciwko obarczaniu ich nowymi obowiązkami, które w opinii gmin, należą do administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego powołując się na art. 7b ust. 4 zd. 2 prawa działalności gospodarczej przekonują, że numer konta bankowego czy adresu przechowywania dokumentacji nie stanowi danych ewidencyjnych.

Problem powstał, gdyż od 1 października przestał obwiązywać w dotychczasowej formie wzór formularza NIP-1, na którym osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą i będące przedsiębiorcami aktualizowały dane. Niestety nowe niejasne procedury stały się na tyle kontrowersyjne, że w różnych częściach kraju przyjęto odmienne rozwiązanie problemu aktualizacji np. rachunków bankowych przedsiębiorców.

W nielicznych przypadkach gminy godzą przyjąć się aktualizacje na formularzu EDG-1. Dotyczy to jednak zdecydowanej mniejszości samorządów, głównie małych gmin, którym zależy na pozyskaniu nowych przedsiębiorców działających na ich terenie. Zasadą jest jednak, że gminy powołując się na przywołane przepisy ustawy o działalności gospodarczej odmawiają przyjęcia aktualizacji odsyłając przedsiębiorcę do urzędu skarbowego. Również postępowanie urzędów skarbowych nie jest jednolite. Niektóre z nich przyjmują aktualizację na gminnym formularzu EDG-1, inne zezwalają na nieobowiązujący już formalnie wzór NIP-1. Jakby tego było mało, niektóre urzędy przygotowały własne druki dla przedsiębiorców.

Wydaje się, że z pomocą w zaistniałej sytuacji powinno wyjść Ministerstwo Gospodarki, doprecyzowując niejasne przepisy bądź wydając oficjalne stanowisko w zakresie ich stosowania.
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 19 marca 2010 r.