Po miesiącu od wejścia w życie znowelizowanych przepisów w zakresie kryteriów oceny ofert, w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę, spadł z 93 proc. do poziomu 33 proc. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85 proc. do poziomu 45 proc.

Pozacenowe kryteria oceny ofert mają pomóc w wyborze dobrej oferty >>

Jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a więc dotyczących postępowań o wartościach poniżej progów UE, po dacie wejścia w życie nowelizacji przepisów dotyczących kryteriów oceny ofert (19 października 2014 r.), zamawiający najczęściej stosowali, oprócz kryterium ceny, takie kryteria, jak: termin realizacji zamówienia, okres i warunki gwarancji czy jakość.

Powszechna dostępność i ustalone standardy jakościowe uzasadnią stosowanie kryterium ceny >>

W postępowaniach, w których ocenie podlegała nie tylko cena, w ponad 92 proc. ogłoszeń zamawiający zastosowali 2 kryteria oceny ofert; średnio zaś stosowali 2,11 kryterium.

Źródło: www.uzp.gov.pl