Obowiązek powyższy wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy:

- ministrów w zakresie urzędu obsługującego ministra;

- kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministrów, jeżeli jednostki te zobowiązane są do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 274 ust. 2 lub art. 274 ust. 4-6 ustawy o finansach publicznych;

- kierowników następujących jednostek podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędu Regulacji Energetyki, Rządowego Centrum Legislacji, Polskiej Akademii Nauk oraz urzędów zapewniających obsługę Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta;

- wojewodów w zakresie urzędu obsługującego wojewodę;

- dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej w administracji publicznej.

Roczną Informację o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych należy przekazać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://klauzule.uzp.gov.pl/. Termin na przekazanie wypełnionego formularza upływa 1 marca br.

Więcej informacji: www.uzp.gov.pl