Celem przedsięwzięć organizowanych przez UZP jest wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmienionych przepisów oraz stworzenie okazji do dyskusji na temat praktycznego zastosowania nowych regulacji w przetargach.

Podczas planowanych działań edukacyjnych omówione zostaną m.in.:

• Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy; środki naprawcze (self-cleaning)
• Zmiany w sposobie kwalifikacji wykonawców; Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
• Nowe możliwości w zakresie stosowania klauzul społecznych
• Likwidacja podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe; specjalny reżim dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi
• Nowe regulacje sprzyjające MSP
• Nowe regulacje dotyczące instytucji Centralnego Zamawiającego
• Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert: kryterium kosztu; ograniczenia w zakresie stosowania kryterium ceny, nowe kryterium - organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
• Partnerstwo innowacyjne - nowy tryb udzielania zamówień publicznych oraz zmiany w  obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych
• Nowe możliwości w zakresie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego

Urząd planuje organizację cyklu sześciu konferencji regionalnych oraz szeregu szkoleń centralnych w okresie od połowy kwietnia do końca lipca 2016 r. Konferencje odbędą się w największych miastach Polski, tj. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Lublinie.

Więcej informacji dostępnych jest tu >>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł