Czy zadanie własne gminy wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. w zakresie tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina może zlecić (bez przetargu) własnemu zakładowi budżetowemu lub spółce, w której gmina ma udział (choćby mniejszościowy)?

Czy usługa polegająca na eksploatacji takiego punktu również może być zlecona bez przetargu własnemu zakładowi budżetowemu lub spółce, w której gmina ma udział (choćby mniejszościowy)?

Odpowiedź

Powierzenie utworzenia stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się w drodze przetargu, zatem gmina nie może powierzyć utworzenia takiego punktu spółce prawa handlowego, w której posiada udziały. Podobnie usługa polegająca na eksploatacji takiego punktu może być powierzona wyłącznie w drodze przetargu przedsiębiorcy, który taki przetarg wygra.

Dopiero w momencie, gdy w przetargu nie zostanie wyłoniony przedsiębiorca zainteresowany utworzeniem i prowadzeniem (eksploatacją) punktu selektywnej zbiórki odpadów, gmina może powierzyć wykonanie tej usługi spółce, w której posiada udziały. Zakłady budżetowe i jednostki organizacyjne gminy, które chcą stawać do przetargu muszą dostosować się do wymagań u.u.c.p.g. , w tym muszą zostać przekształcone w spółki prawa handlowego.

Uzasadnienie

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obejmujący koncepcję realizacji systemu przez poszczególne podmioty, prognozowane ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem wymaganych poziomów odzysku, schemat organizacyjny funkcjonowania systemu) powinien zostać opracowany na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) ;
- ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)

Gmina z opłat wnoszonych od mieszkańców (właścicieli nieruchomości) ma pokrywać koszty tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym wypłacać wynagrodzenia podmiotom prowadzącym punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)