Czy w takiej sytuacji organ prowadzący może zadecydować o utrzymaniu oddziału integracyjnego (z pozostałą w nim dwójką niepełnosprawnych dzieci)?

Odpowiedź

Organ prowadzący może, w uzasadnionych przypadkach, wyrazić zgodę na funkcjonowanie oddziału integracyjnego z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych.

Uzasadnienie

Oddział integracyjny to oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami.

Zgodnie z § 5 ust. 2 zał. nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Tworzenie klas integracyjnych następuje po uzyskaniu:
- zgody organu prowadzącego,
- decyzji rady pedagogicznej,
- zgody rodziców uczniów uczęszczających do danej szkoły.

Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Dla powołania klasy integracyjnej konieczna jest odpowiednia liczebność klasy oraz odpowiednie proporcje ilości dzieci niepełnosprawnych do pełnosprawnych.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oddziale może być niższa.

Owe uzasadnione przypadki to między innymi zniesienie barier architektonicznych w obiekcie szkolnym, zgromadzone pomoce dydaktyczne, zapewnienie istnienia "ciągu klas", sytuacja wychowawcza w klasie itp.

W opisanym w pytaniu przypadku za utrzymaniem oddziału przemawia czas ewentualnej likwidacji oddziału integracyjnego - dalsze losy uczniów i nauczycieli.

Przyznać jednocześnie trzeba, iż zmniejszenie liczby uczniów posiadający orzeczenie w oddziale może powodować różnorodne problemy natury społecznej oraz emocjonalnej.