Kto powinien wydać decyzję na usunięcie drzew z działki, której właścicielem jest osoba fizyczna, ale przez okres 5 lat (z możliwością przedłużenia) gmina użycza ten teren?

Odpowiedź

Co do zasady, decyzje zezwalające na usunięcie drzew z nieruchomości, której właścicielem jest osoba fizyczna wydaje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody . Jednak w opisanej sytuacji, gdy podmiotem zainteresowanym usunięciem drzew jest gmina, niezależnie od tego, czy to właściciel składa wniosek, czy gmina, dołączając zgodę właściciela, byłoby wskazanym, aby organ zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydanie tej decyzji przez Kolegium albo wyznaczenie innego równorzędnego organu, właściwego do wydania zezwolenia, przesyłając jednocześnie dokumenty niezbędne do wydania decyzji na usuniecie drzew. Organ powinien wyłączyć się, także wtedy, gdy strona postępowania nie kwestionuje jego właściwości.

Uzasadnienie

Wyłączenie organu oznacza, że nie przestaje on być właściwy do załatwiania spraw należących do jego kompetencji, ale że nie może załatwić określonej, konkretnie oznaczonej sprawy, przy czym wyłączenie to może mieć miejsce w całym lub konkretnym stadium postępowania.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)