Odpowiedż 

Odmowa uzgodnienia (a więc negatywne rozstrzygnięcie) uniemożliwia staroście wydanie pozytywnej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów w stosunku do których było prowadzone uzgodnienie.
Uzasadnienie

Uzgodnienie jest formą wyrażenia stanowiska, które wiąże organ wydający decyzję. W stosunku do drzew objętych ochroną gatunkową obowiązują zakazy, a na odstępstwo od tych zakazów może wyrazić zgodę tylko RDOŚ. Gdyby w ustawie było zapisane, że RDOŚ opiniuje decyzję, to organ wydający ją nie byłby stanowiskiem RDOŚ związany i mógłby zezwolić na usunięcie drzew, wbrew jego stanowisku. Przed zwróceniem się do RDOŚ o uzgodnienie starosta przeprowadza wizję lokalną w celu oceny drzew i sprawdzenia, czy wśród nich znajdują się drzewa cenne ze względów przyrodniczych, objęte ochroną gatunkową albo zasiedlone przez gatunki chronione. Jeśli tak, to zwraca się do RDOŚ o uzgodnienie ich wycinki (czyli nie uzgadnia wycinki wszystkich drzew, tylko wycinkę drzew objęte ochroną), chociaż w uzgodnieniu RDOŚ, określając warunki usuwania drzew może się również odnieść do drzew, które nie są cenne przyrodniczo.