Art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) stanowi, iż w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 (dotyczących zapewnienia przez gminy czystości i porządku - przyp. red.), określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

W interpretacji Ministerstwa Środowiska, celem tego przepisu jest wskazanie, że w zakresie przejętych przez związek międzygminnych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi właściwe organy tego związku uchwalają akty prawa miejscowego. Nie oznacza to, że gminy mają obowiązek przekazywania całości zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi związkowi międzygminnemu. Dopuszczalne jest przekazanie jedynie części z nałożonych ustawą zadań, a ich szczegółowy zakres powinien określać statut związku.

Ministerstwo przypomina także, że do wszystkich kwestii związanych z przekazywaniem zadań związkowi, a nieuregulowanych w "ustawie śmieciowej", zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym .

Źródło: www.mos.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)