ZARZĄDZENIE Nr 40
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 15 lutego 2010 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa.

(Olsztyn, dnia 19 lutego 2010 r.)

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652), w oparciu o dane z rejestru wyborców prowadzonego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458), w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Olsztynie - zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 30.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
 

Artykuł pochodzi ze specjalnego serwisu Wybory Samorządowe 2010 zamieszczonego w Serwisie Samorządowym www.samorzad.LEX.pl .