Czy w związku z tym należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie- zamówienie z wolnej ręki, czy skoro umowa jest na czas nieokreślony, nie trzeba przeprowadzać ww. postępowania?

Odpowiedź

Zamówienia na usługi pocztowe w roku 2008 nie podlegały wyłączeniu ze stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych . Tym samym zamówienie na takie usługi winno zostać udzielone zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a w konsekwencji nie mogło zostać udzielone na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

Na usługi pocztowe gmina wydatkuje środki pochodzące z jej budżetu, a więc środki publiczne. Skoro tak, jako podmiot wskazany w art. 3 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych , gmina zobowiązana jest udzielić zamówienia na usługi pocztowe zgodnie z przepisami tej ustawy.

Abstrahując od trybu udzielenia zamówienia na usługi pocztowe, umowa w sprawie zamówienia publicznego na takie usługi winna zostać zawarta na czas określony. Wymaga tego przepis art. 142 Prawa zamówień publicznych . Nadto, z uwagi na ciągły charakter świadczenia (polegający na zobowiązaniu wykonawcy do określonego zachowania przez pewien czas i dodatkowo z uwagi na swój charakter niemożliwego do spełnienia jednorazowo), umowa taka nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych .

Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na usługi pocztowe winien zostać uzasadniony wystąpieniem przesłanek wskazanych w art. 67 ust. 1 Prawa zamówień publicznych . W praktyce w grę wchodzić mogą przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Prawa zamówień publicznych .

Nie analizując ich szczegółowo, wskazać należy, iż zamawiający będzie musiał wykazać, że:
- w zakresie usług pocztowych na danym rynku z przyczyn technicznych, organizacyjnych o obiektywnym charakterze zamówienie może zrealizować tylko jeden wykonawca (tzw. monopol); w odniesieniu do usług pocztowych okoliczności odwołujące się do przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów oraz udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej nie mają zastosowania;
- ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;
- w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi pocztowe, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)