– Zamawiający w odniesieniu do tych zamówień nie jest zobligowany do przestrzegania przepisów dotyczących konieczności stosowania dodatkowego kryterium innego niż cena, a także nie musi wymagać zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – wyjaśnia Dariusz Żwan, ekspert Biura Zamówień Publicznych ACTUARIUS.

– Procedura opisana w art. 138o p.z.p. jest autonomiczna, więc nie trzeba formułować wymagań związanych z zatrudnieniem ani też pozacenowymi kryteriami ofert .Do tej kwoty zamawiający nie musi stosować przepisów ogólnych, także tych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia czy kryteriów oceny ofert – twierdzi dr Włodzimierz Dzierżanowski z Grupy Doradczej Sienna.

– Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138 lit. g p.z.p. tworzona jest samodzielnie przez zamawiającego i ustawa nie określa w tym przypadku szczególnych wymagań odnoszących się do procesu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia ani nie nakłada na zamawiającego obowiązku stosowania regulacji art. 29 p.z.p. – przyznaje Anita Wichniak-Olczak z UZP. Podkreśla jednocześnie, że zamawiający, mimo braku obowiązku, mogą wymagać zatrudniania na etat.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł