Spór dotyczył odpowiedzi na pytanie czy doszło do skutecznego doręczenia decyzji na skrzynkę podawczą gminy, a tym samy, czy rozpoczął bieg termin do wniesienia odwołania. Starosta ustalił na rzecz powiatu odszkodowanie w wysokości ponad 45 tys. zł za przeniesienie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi. Burmistrz złożył odwołanie, ale wojewoda stwierdził uchybienie terminu do jego wniesienia, powołując się w tym zakresie na datę przedłożenia pisma. Postanowienie to zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Czytaj taże: Elektronizacja dokumentów postępuje, ale w małych urzędach wciąż rządzi papier >>>

Doręczenia tylko elektronicznie

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który wskazał, że organ administracyjny, który wydał decyzję oraz strona postępowania, są podmiotami publicznymi. Dlatego też w sprawie znajduje zastosowanie art. 39(2) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (ukpa), więc doręczeń dokonuje się wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą. Art. 46 § 3 ukpa wskazuje, że jest ono skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma. Natomiast ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. określają zasady wymiany informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów, pomiędzy podmiotami.

 


Poświadczenie doręczenia wymaga potwierdzenia

Zgodnie z §11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone poświadczeniem przedłożenia, które jest przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego. Poświadczenie jest tworzone automatycznie, bez udziału człowieka. Dokument ten pozwala przyjąć, że wpłynął on do urzędu. Natomiast poświadczenie doręczenia wymaga świadomego przyjęcia przesyłki przez adresata i dokonania potwierdzenia odbioru przez złożenie podpisu. W świetle powyższego, WSA podkreślił, że dokumentem, który stanowi potwierdzenie doręczenia decyzji może być urzędowe poświadczenie doręczenia, a nie jak w tej sprawie przyjęto, urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Czytaj w LEX: Sposób doręczenia pism podmiotom publicznym obowiązanym do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej >

W aktach nie było poświadczenia

Doręczenie decyzji starosty zostało potwierdzone wygenerowanym przez system poświadczeniem przedłożenia. Natomiast w aktach sprawy nie było poświadczenia doręczenia opatrzonego podpisem elektronicznym. Oznacza to, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, a tym samym nie rozpoczął bieg terminu do wniesienia odwołania. Sąd podkreślił, że jedynie skutecznie doręczenie decyzji wywołuje określone skutki prawne. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił zaskarżone postanowienie.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Go 272/19