Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

Strona zaskarżyła do WSA między innymi zapis uchwały, umożliwiający jednostronne wstrzymywanie wypłaty dotacji pomimo braku takiego uprawnienia wynikającego z ustawy i istnienia ustawowego obowiązku jej wypłaty w 12 częściach w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca.
WSA rozpatrując skargę, uznał, iż regulacja, zawarta w uchwale, dotycząca przesłanek i sposobu wstrzymania wypłaty dotacji stanowi przekroczenie granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty . WSA zwrócił uwagę, iż obowiązujące obecnie brzmienie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie pozwala bronić poglądu, że uprawnia ono również do wprowadzenia regulacji o wstrzymywaniu wypłaty przyznanej dotacji.. Zgodzić się należy ze skarżącą, że z ustawy wynika wręcz obowiązek przekazywania comiesięcznych transz dotacji. W takiej sytuacji wprowadzenie do uchwały instytucji wstrzymania dotacji prowadzi faktycznie do ograniczenia prawa do niej i jest swego rodzaju sankcją nieprzewidzianą ustawowo, do której ustalania rada gminy nie ma upoważnienia. Powyższe potwierdza również wykładnia systemowa, bowiem ani w pozostałych przepisach ustawy o systemie oświaty  ani w obowiązującej w dacie podejmowania kwestionowanej uchwały ustawie z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), ani w ustawie o finansach publicznych obecnie obowiązującej (z 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) nie przewidziano wstrzymywania wypłaty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. WSA przypomniał, że pogląd o niedopuszczalności wprowadzania do uchwały podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty  instytucji wstrzymania wypłaty dotacji jest w orzecznictwie jednolity. Zdaniem sądu wprowadzenie do zaskarżonej uchwały zapisu dotyczącego wstrzymywania wypłaty dotacji jest istotnym naruszeniem prawa, które kwalifikuję tę uchwałę, w podanym zakresie, do stwierdzenia nieważności. Realizacja przez organy jednostki samorządu terytorialnego publicznoprawnych upoważnień ustawowych do wydawania aktów prawa miejscowego, zwłaszcza dotyczących dysponowania środkami publicznymi, powinna być traktowana zawężająco. W sferze zobowiązań publicznoprawnych dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje. Sprzeczne z prawem jest zatem dokonywanie zmian w zapisach ustawowych i regulowanie niektórych kwestii w sposób wykraczający poza delegację ustawową, co miało miejsce w tekście zaskarżonej uchwały.

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 472/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)