Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. nie jest możliwe po zawarciu umowy.

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego z 17.12.2010 r., III CZP 103/10: „(…) postępowanie "o udzielenie zamówienia publicznego" na gruncie ustawy, zgodnie z treścią art. 2 ust. 7a p.z.p., da się zdefiniować jako ciąg czynności faktycznych i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy. Przepis nie określa momentu zakończenia tego postępowania, ale treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie to kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…)”.

Postępowanie o zamówienie publiczne może zakończyć się także poprzez unieważnienie postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe, możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1a p.z.p. wygasa z chwilą zawarcia umowy.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 p.z.p., do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) dalej k.c., jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej. Przepisy p.z.p. nie ograniczają możliwości uregulowania kwestii związanych z odstąpieniem od umowy, czy jej rozwiązania w oparciu o przepisy k.c.

Zgodnie zaś z treścią art. 395 § 1 k.c., można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W przypadku wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a to, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami