Czy rodzice niepełnosprawnego dziecka powinni zwrócić się do organu prowadzącego o zwrot kosztów dojazdu ucznia do placówki oświatowej?

Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego zwrócili się do wójta o zwrot kosztów dojazdu do placówki oświatowej. Ojciec dziecka zawozi rano córkę następnie po południu odbiera ją ze szkoły. Jaką drogę do szkoły należy uwzględnić przy naliczeniu zwrotu kosztów.

Czy do zwrotu kosztów należy uwzględnić tylko dojazd dziecka z opiekunem (prywatnym samochodem) do szkoły i z powrotem?

Odpowiedź


Zasady zwrotu powinna określać umowa.

Uzasadnienie


Na gminie zgodnie z zapisem art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy o systemie oświaty , spoczywa obowiązek zapewnienia zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.


Zasady zwrotu kosztów powinna określać umowa zawarta pomiędzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami. Z powołanego przepisu nie wynika jak należy obliczać zwrot kosztów dowozu dziecka i opiekuna. Z praktycznego i logicznego punktu widzenia uważam za zasadny dwukrotny zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka niepełnosprawnego.

Trudno bowiem oczekiwać, aby opiekun oczekiwał na dziecko podczas trwania zajęć. Opiekun ucznia niepełnosprawnego będzie musiał odbyć dodatkowo drogę na trasie szkoła – dom oraz dom - szkoła. Dlatego też wskazane byłoby, aby gmina pokrywała również te koszty przejazdu opiekuna (po zawiezieniu ucznia do szkoły oraz po odebraniu ucznia). Zasady zwrotu kosztów podróży opiekuna powinna jednak określać umowa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)