Pytanie:
Czy umowy dzierżawy kół łowieckich powinny być podpisywane wyłącznie przez starostę, czy także przez skarbnika powiatu?

Odpowiedź:
Umowa dzierżawy podpisywana jest przez starostę. Dodatkowy podpis skarbnika nie jest potrzebny.

Uzasadnienie:
Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego jest umową o charakterze cywilnoprawnym (postanowienie WSA w Lublinie z 3.12.2009 r., II SAB/Lu 83/09, LEX nr 632395). Zgodnie z art. 29 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie – dalej pr. łow., obwody łowieckie polne wydzierżawia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Zatem obok koła łowieckiego (wyjątkowo PZŁ) jako dzierżawcy stroną umowy jest starosta. Gdyby ustawodawca chciał, aby do zawarcia umowy stawał skarbnik, to w art. 29 pr. łow. wymóg taki by zapisał. Ponadto, zastosowania nie znajdzie tu art. 48 ust. 3 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. Podpisanie umowy z kołem łowieckim nie skutkuje powstaniem zobowiązania majątkowego po stronie powiatu. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami