Zmiany dotyczą rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 220, poz. 1722) . Z chwilą wejścia w życie projektowanych przepisów, strażnik nie będzie zobowiązany do każdorazowego dokumentowania w notatniku służbowym podstawy prawnej legitymowania. Obowiązkowym będzie jedynie podawanie podstawy faktycznej. Zmiana ta jest logiczną konsekwencją faktu, iż legitymowanie przez strażnika gminnego (miejskiego) każdorazowo wynika z tej samej podstawy prawnej, tj. art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) stanowiącego, iż strażnik wykonując zadania (...) ma prawo do legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości. W dalszym ciągu jednak strażnik będzie musiał podać podstawę prawną legitymowanej osobie.

Ponadto w projekcie proponuje się zmianę wyrażenia „strażnik dokumentuje” na wyrażenie „strażnik odnotowuje” faktów dotyczących czynności legitymowania. W przypadku straży gminnych (miejskich) brak jest przepisów dotyczących określonego sposobu prowadzenia notatników służbowych. Dlatego też autorzy projektu za celowe uznają użycie zwrotu „odnotowuje”, gdzie zapis taki nie będzie traktowany jako dokumentowanie czynności, a tym samym nie będzie wprowadzał w błąd co do jej charakteru.

Dodatkowo zakres informacji, które strażnik zobowiązany będzie odnotować w notatniku, przybierze formę katalogu otwartego, określając tylko niezbędne minimum, które musi zostać odnotowane. Obecnie obowiązujące przepisy pozostawiają dowolność w określeniu „ilości” danych, które zostają wpisywane do notatnika. Skutkiem jest brak jednolitości w praktykach straży, a w przypadku przeprowadzenia np. dalszych czynności nierzadko brak możliwości ustalenia osoby (np. jej miejsca zamieszkania), gdy strażnik poprzestał jedynie na wpisaniu jej imienia i nazwiska.

Kolejna zmiana dotyczy przekazywania właściwym podmiotom przedmiotów odebranych przez strażnika gminnego (miejskiego) osobie poddanej kontroli osobistej lub ich zwrotu kontrolowanemu. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby przekazanie przedmiotów było potwierdzone stosownym protokołem. Jednak nigdzie nie zostało określone, jak protokół ten winien wyglądać, co więcej strażnicy nie posiadają uprawnień do zatrzymania przedmiotów, czy tymczasowego zajęcia mienia, a tym samym uprawnień do sporządzenia protokołu zatrzymania przedmiotów, ani tez tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Również przepisy odnoszące się do wykonywania przez strażników określonych czynności nie wskazują żadnych wzorów protokołów odnoszących się do sposobu dokumentowania czynności ujęcia osoby lub przekazania zatrzymanych od niej przedmiotów. Projektowane zmiany mają usunąć tę nieścisłość wprowadzając zapis, iż strażnik zatrzymane podczas kontroli osobistej przedmioty przekazywać będzie za pokwitowaniem odbioru właściwym podmiotom albo zwracać osobie kontrolowanej.

Zgodnie z założeniami autorów projektu, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: http://bip.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz. U. Nr 220, poz. 1722)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.)