Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem ochrony prywatności uczniów. Coraz więcej szkół mając na celu podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w placówkach instaluje system monitoringu, nie zważając przy tym na ochronę prywatności swoich podopiecznych.

Po otrzymaniu licznych skarg od rodziców dzieci, zaniepokojonych masowo instalowanymi w szkołach kamerami, Rzecznik postanowił zainterweniować. W związku z tym zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o zmianę przepisów normujących kwestię monitoringu w szkołach i tym samym uregulowanie kwestii montowania kamer.

Szkoły za podstawę prawną swoich działań podają rozporządzenie Rady Ministrów z 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki publicznych w szkołach i placówkach. W opinii Rzecznika nie jest to akt prawny kompleksowo normujący kwestie instalowania monitoringu w szkołach. Przepisy powołanego rozporządzenia odnoszą się bardziej do kwestii finansowania instalacji kamer w placówkach oświatowych, aniżeli samych zasad ich rozmieszczenia i funkcjonowania. Również znajdująca się w ustawie o systemie oświaty podstawa do wydania rozporządzenia w opinii Rzecznika jest zbyt ogólna.

Brakuje regulacji prawnych, które stworzą legalne definicje kluczowych pojęć jak ,,monitoring wizyjny" czy ,,kamera monitorująca". Klauzule generalne jak ,,podnoszenie poziomu dyscypliny" czy ,,zapewnienie bezpiecznych warunków pracy" nie odpowiadają również na pytanie, które miejsca mogą być poddane monitoringowi. W myśl obecnej regulacji, kamery mogą znajdować się dla przykładu w salach lekcyjnych, łazienkach czy szatniach.Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Wspólnota, nr 10/694 z dnia 6 marca 2010 r.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)