Czy Rada Miejska/Gminy podejmując uchwałę o likwidacji jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego powinna/musi określić termin postawienie jej w stan likwidacji (art. 12 i 26 u.o.r.), czy też wyznacza tylko termin jej likwidacji?

Czy podjęcie w dniu 10 lipca danego roku uchwały o likwidacji np. z dniem 31 grudnia danego roku stwierdza iż z dniem podjęcia uchwały dana jednostka jest postawiona w stan likwidacji?

W praktyce po dniu likwidacji dokonuje się inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdań - jak powinny być w sektorze publicznym (chodzi o jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) zatrudnione osoby wykonujące te czynności jeśli faktycznie jednostki nie ma np. od 31 grudnia a zamknięcia ksiąg dokonuje się w terminie do 3 miesięcy po dniu likwidacji?

Odpowiedź


Gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Likwidując jednostkę budżetową taki określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki.

Należności i zobowiązania likwidowanej odpowiednio gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jednostka- to bardzo ważne.
Likwidując jednostkę budżetową może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. @page_break@

W przypadku tym organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę.

Uchwałą organu stanowiącego o likwidacji jednostki określa datę jej likwidacji tj. konkretny dzień np. 17 kwietnia, np. "z dniem 17 kwietnia likwiduje się...". Oznacza to, że od tego momentu jest ona jednostką w likwidacji czyli trwa proces jej likwidacji i wszelkich operacji z tym związanych. Uchwała oznacza zazwyczaj także datę zakończenia czynności likwidacyjnych np. 30 czerwca. Wymienia także likwidatora czyli tego kto przeprowadza likwidację. Zazwyczaj określa także zakres przedmiotowy czynności likwidacyjnych.

Czyli niejako mamy moment ogłoszenia likwidacji i jej rozpoczęcia. Od tego momentu trwa jej likwidacja czyli jednostka jest postawiona w stan likwidacji. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych oznacza zakończenie procesu likwidacji jednostki.

Czyli odpowiadając na pytanie z dniem podjęcia uchwały o likwidacji dana jednostka jest postawiona w stan likwidacji, z tym, że uchwała może określać datę likwidacji inną niż data podjęcia uchwały np. uchwała z 13 kwietnia, a określa, że likwidacja następuje z dniem 17 kwietnia. Używane są także zamiennie sformułowania "Z dniem 17 kwietnia 2011 r. stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową....", co oznacza właściwie to samo. Idzie za tym określenie w uchwale daty zakończenia likwidacji.

Pojęcia " z dniem 17 kwietnia likwiduje się..." i "Z dniem 17 kwietnia stawia się w stan likwidacji jednostkę budżetową....", mogą być używane zamiennie. Trzeba jednak pamiętać, że likwidacja to pewien okres czasowy. Następuje więc jej otwarcie i zakończenie.

Po dniu likwidacji dokonuje się inwentaryzacji, zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdań, czyli także rachunków bankowych, dokonanie bilansu zamknięcia.

Dokonuje tego likwidator zazwyczaj kierownik likwidowanej jednostki lub inna wskazana w uchwale osoba. Jeżeli zdarzy się, że takiej osoby z jakiś powodów nie ma to trzeba pamiętać, że faktycznie likwidacji dokonuje podmiot określony w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), czyli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, co zazwyczaj potwierdzone jest stosownym zapisem w uchwale o likwidacji tj." Wykonanie uchwały powierza się np. Prezydentowi Miasta...". Ten organ obowiązany jest ustanowić likwidatora bądź spośród dawnych pracowników jednostki organizacyjnej lub spoza tego grona i za to odpowiada przez organem stanowiącym do tego go umocowującym.