Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie likwidacji szkoły podstawowej. Skargę na uchwałę wniosły matki dzieci uczęszczających do szkoły. W skardze skarżące zarzuciły uchwale między innymi naruszenie trybu procedury likwidacyjnej poprzez brak imiennego zawiadomienia rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły.

WSA rozpatrując skargę, uznał iż pierwszoplanową sprawą wymagającą przesądzenia stała się kwestia prawidłowości określenia w uchwale sposobu jej wejścia w życie. Uznanie, że uchwała o likwidacji szkoły jest aktem prawa miejscowego, uzasadniałoby stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały z powodu naruszenia wymogu opublikowania w dzienniku urzędowym województwa. Warunkiem bowiem wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest jego opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

WSA stanął jednak na stanowisku, że w uchwale o likwidacji szkoły nie można się dopatrzeć elementu abstrakcyjności, koniecznego dla uznawania jej za akt prawa miejscowego. Zdaniem Sądu uchwała skierowana jest do określonego z góry kręgu osób, będących rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły. Uchwale o likwidacji szkoły brakuje zatem charakteru podmiotowo abstrakcyjnego. Jest aktem podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowanym, ulegającym skonsumowaniu po jednorazowym spełnieniu dyspozycji zawartej w uchwale, którego to aktu sam ustawodawca ani wprost nie nazwał aktem prawa miejscowego ani pośrednio poprzez wskazanie, że akt podlega opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa nie uznał za takowy. Uchwała o likwidacji szkoły dotyczy z góry określonej kategorii osób i indywidualizuje ich sytuację prawną. Nie stanowi źródła norm postępowania dla całej społeczności lokalnej. Ustawa o systemie oświaty zawiera regulacje, w których wprost inne uchwały rady gminy związane z realizacją obowiązkowego zadania prowadzenia szkół podstawowych, nakazuje poddawać obowiązkowi opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym (chodzi o uchwałę rady gminy o ustaleniu sieci szkół i określeniu granic obwodów, podstawą podjęcia której jest upoważnienie zawarte w art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ). Sąd podkreślił, iż powszechnie przyjętym sposobem określania wejścia w życie takich uchwał jest sformułowanie "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Wgląd we wszystkie akty prawne opublikowane w dziennikach urzędowych wskazuje jednak na wiele opublikowanych uchwał o likwidacji szkół i to niezależnie od określenia takiego sposobu wejścia w życie w samej treści uchwał.

Na podstawie: Wyrok WSA w Białymstoku z 15 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 534/11

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)