Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego unormowanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazana uchwała w zamyśle ustawodawcy ma stanowić narzędzie służące do regulacji tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń i obiektów małej architektury. Okazuje się, że uchwała reklamowa jest dla gmin aktem trudnym do sporządzenia, wywołującym wątpliwości prawne.

Dlatego też Instytut Metropolitalny oraz Uniwersytet Gdański organizują niniejsze seminarium eksperckie, w którym udział wezmą architekci, urbaniści i plastycy miejscy, urzędnicy, a także prawnicy. Intencją Instytutu i Uniwersytetu jest rozwianie wszelakich wątpliwości i wskazanie praktyk godnych uwagi i naśladowania.


Program:

• 11.00-11.15 – otwarcie seminarium i powitanie gości;
• 11.15-11.45 – wykład wprowadzający;
• 11.45-13.00 – panel pt.: „Konstrukcja prawna uchwały
krajobrazowej”;
• 13.00-13.30 – przerwa;
• 13.30–15.30 – panel pt.: „Prezentacja wybranych uchwał
krajobrazowych”;
• 15.30-16.30 – panel dyskusyjny;
• 16.30 – zamknięcie seminarium.

Formuła:
Uczestnicy seminarium mogą wygłosić uprzednio zgłoszone referaty.
Każdy z uczestników może zgłosić po jednym takim stanowisku na panel.
Uczestnicy mogą także zabierać głos w ramach otwartej i moderowanej
dyskusji po wygłoszeniu wszystkich referatów.


Zgłoszenia:
Wstęp jest wolny od opłat. Liczba miejsc jest jednak limitowana (100 uczestników). Z tego względu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do limitowania liczby osób reprezentujących jedną instytucję.
Zgłoszenia należy składać na adres: konferencje@im.edu.pl

Rada programowa:
Rada Programowa to organ ekspercki, wspierający Instytut Metropolitalny w procesie organizacji seminarium. W skład Rady Programowej wchodzą pracownicy samorządowi, działacze społeczni i eksperci zajmujący się polityką estetyczną. W tym gronie znajdują się: Prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski – radca prawny, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;
Dr Anna Fogel – radca prawny, główny autor i redaktor naukowy pierwszego komentarza do „ustawy krajobrazowej”;
Hanna Obracht-Prondzyńska – architekt, pracownik Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz wykładowca na Politechnice Gdańskiej;
Jacek Piątek – plastyk Miasta Gdynia;
Michał Szymański – p.o. Z-cy Dyrektora ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku;
Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Publikacja
Osoby zainteresowane napisaniem artykułu naukowego mogą się zgłaszać w ramach naboru tekstów do jednego z numerów periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy” wydawanego przez IM. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z Redaktorem Naczelnym: jakub.szlachetko@im.edu.pl

ORGANIZATOR
Instytut Metropolitalny – apolityczna i apartyjna organizacja pozarządowa pełniąca funkcję ekspercką (think tank) działająca w sferze miejskich polityk publicznych, a w szczególności polityki przestrzennej, rewitalizacyjnej, społecznej. Wspiera działalność organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego organizując konferencje naukowe, seminaria eksperckie, wydając opinie i ekspertyzy, prowadząc wydawnictwo.

Więcej informacji o działalności IM na stronie: www.im.edu.pl

Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl objął seminarium "Uchwała krajobrazowa: pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową" patronatem medialnym.

KONTAKT
Wszelkich dodatkowych informacji o wydarzeniu udziela Dział Konferencji i Publikacji Naukowych Instytutu Metropolitalnego pod adresem: konferencje@im.edu.pl
Osoba odpowiedzialna: Dominik Wilk
T: +48 669 987 744
M: dominik.wilk@im.edu.pl