W orzecznictwie dominuje stanowisko, zgodnie z którym, wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych może nastąpić jedynie w przypadku, gdy złożenie nieprawdziwych informacji następuje z winy umyślnej wykonawcy.

Pogląd, zgodnie z którym z nieprawdziwymi informacjami mamy jedynie do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca chce złożyć nieprawdziwe informacje i zmierza w ten sposób do uzyskania zamówienia publicznego poprzez celowe, świadome i bezpośrednie działanie, powoduje, że walka z nieuczciwymi wykonawcami stała się fikcją, zaś art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. przepisem martwym - twierdzi Dariusz Ziembiński, prawnik z Grupy Doradczej KZP.

Ekspert podkreśla, że ustawodawca w art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. w ogóle nie wspomina o winie w zakresie złożenia nieprawdziwych informacji. Biorąc pod uwagę jedynie polską ustawę, można by przyjmować, iż autor ustawy miał na myśli obiektywną kategorię złożenia nieprawdziwych informacji, w ogóle nie uwzględniając kwestii winy.

Natomiast, ustawodawca europejski przewidział, iż przekazanie nieprawdziwych informacji jest kwalifikowane winą. Skoro jednak nie ograniczył postaci winy w tej normie wyłącznie do winy umyślnej, to nie ma żadnych podstaw ku temu, by w drodze wykładni orzeczniczej modyfikować zrozumiałe brzmienie przepisu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna