Prezydent miasta ustalił zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonej na terenie parafii wraz z należnymi odsetkami.

Od decyzji odwołanie złożył proboszcz.

Tłumaczył, iż po rozwiązaniu przez parafię umowy na wywóz odpadów z terenu cmentarza zawarł umowę z inną firma zajmującą się wywozem odpadów. Zatem odpady były wywożone, a porządek utrzymany, w z związku z tym cel został osiągnięty.

WSA przypomniał, iż na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek posiadania umowy na pozbywanie się odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości został zastąpiony obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dopiero w sytuacji niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zdaniem sądu objęcie na mocy art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkich nieruchomości na terenie gminy systemem opłatowym, wyłącza całkowicie możliwość pozbywania się odpadów komunalnych w inny sposób, niż przez ten jaki zorganizowała gmina.

Ustawodawca wymaga bowiem od gmin dążenia do pełnego pokrycia terenu gmin systemem gospodarowania odpadami, a zatem realizując tenże cel gminy nie mogą akceptować działań zmierzających do wyłączenia jakiś nieruchomości spod tak funkcjonującego systemu – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 1471/14, nieprawomocny