Wniosek dotyczy warszawskiego przetargu na oczyszczanie jezdni. Jeden z wykonawców został wykluczony i w efekcie odwołał się do KIO. Izba postanowiła raz na zawsze rozstrzygnąć problemy interpretacyjne związane z art. 26 ust. 2b p.z.p. Ów przepis pozwala na korzystanie z cudzych zasobów, jeśli wykonawca sam nie spełnia wymogów przetargu.

TSUE wskaże zasady wykluczania firm podających nieprawdę w przetargach >>>

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", TSUE odpowie na pytania, czy cudzym doświadczeniem można podeprzeć się zawsze, czy to raczej wyjątek i czy firma deklarująca użyczenie swych zasobów musi uczestniczyć w realizacji zamówienia. KIO prosi ponadto o rozstrzygnięcie, czy zamawiający w ogłoszeniu lub SIWZ ma prawo określić warunki, na jakich wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich.

Warto zaznaczyć, iż przedstawiciele Polski, Hiszpanii i Łotwy stoją na stanowisku, iż zamawiający wręcz powinien określać zasady korzystania z cudzego doświadczenia.

KE wycofała skargę dot. niezgodności PZP z prawem unijnym >>>

Problem stanowi także możliwość powoływania się przy interpretacji obowiązujących przepisów na nową dyrektywę 2014/24/UE, której implementacja musi nastąpić do kwietnia 2016 r. Co ciekawe, KE najpierw twierdziła, że jest to dopuszczalne a potem prawnicy Komisji doszli do przeciwnego wniosku. Wyrok poznamy najwcześniej pod koniec br.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna