Zgodnie z projektowanymi przepisami szkolenie osób mających pełnić rolę asystentów rodziny trwać będzie minimum 230 godzin i obejmować będzie m.in. praktyki w instytucji pracy z rodziną, trening interpersonalny i terapię własną, wybrane zagadnienia z zakresu prawa, zadania i uprawnienia asystenta rodziny, etykę pracy i komunikację interpersonalną.

Szkolenia
prowadzić będą mogły osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. W przypadku wybranych zagadnień dotyczących pracy z rodziną szkolenia będą mogli prowadzić również praktycy posiadający co najmniej ośmioletnią praktykę w realizacji zadań z zakresu pracy z rodziną zamiast wykształcenia wyższego. Intencją projektodawców jest, by szkolenie przeprowadzone było w formach zapewniających aktywny udział uczestników, czyniąc tym samym nabycie praktycznych umiejętności pracy z rodziną jednym z podstawowych, trwałych rezultatów szkolenia. Forma wykładu winna zostać zastosowana jedynie w odniesieniu do wiedzy teoretycznej niezbędnej do późniejszego przeprowadzenia zajęć w formach aktywizujących uczestnika.

Analogicznie planuje się uregulowanie kwestii szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Długość szkolenia wynosić będzie jednak minimum 45 godzin dydaktycznych.

Kolejnym projektem, nad którym trwają prace w MPiPS, jest projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Nowe regulacje dotyczyć będą osób przygotowujących się do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, zakres programowy szkoleń, o których mowa w projektowanym rozporządzeniu, wymienia podstawowe treści z zakresu prawa rodzinnego, pedagogiki, psychologii oraz samorządowych struktur systemu rodzinnej pieczy zastępczej, które są niezbędne każdej osobie wychowującej dzieci obce. Obowiązkowym punktem szkolenia będzie odbycie stażu w placówce odpowiedniego typu. Zgodnie z założeniami autorów projektu, również i te szkolenia mają mieć formę przede wszystkim warsztatów, dyskusji i zabaw integracyjnych, a przekaz w formie wykładu powinien być ograniczony do minimum. Ukończenie szkolenia poświadczone zostanie zaświadczenie kwalifikacyjnym, którego wzór określono w osobnym projekcie.

Przygotowano również rozporządzenie określające wzory: kwestionariusza wywiadu adopcyjnego, a także karty dziecka. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej i materialno – bytowej kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka. Ponadto wywiad służy określeniu aspiracji życiowych oraz motywacji kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka. Podsumowanie wywiadu stanowi opinia i wnioski osoby przeprowadzającej wywiad o kandydatach (kandydacie) do przysposobienia dziecka.

Wzór karty dziecka ma na celu zebranie jak najbardziej pełnych i aktualnych informacji o dziecku, dla którego jest poszukiwana rodzina adopcyjna. W karcie dziecka zawarte są informacje o sytuacji prawnej dziecka, ewentualnych pobytach dziecka w pieczy zastępczej, stanie zdrowia i stopniu rozwoju dziecka oraz aktualnym miejscu pobytu dziecka. Ponadto w karcie dziecka opisana jest krótka historia życia dziecka, zawarte są informacje dotyczące rodzeństwa dziecka oraz jaki jest stosunek dziecka do adopcji. Karta dziecka zawiera również informacje na temat rodziców biologicznych dziecka (imiona i nazwiska, stan zdrowia, środowisko i tryb życia, informacje o kontaktach z dzieckiem).

Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl