Projekty powinny realizować cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Dla projektów „jednorocznych” przewidziano od 10 tys. zł. do 200 tys. zł, natomiast dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Z kolei dla projektów w Komponencie Regionalnym przeznaczono od 400 tys. zł do 500 tys. zł. według podziału: 40% w roku 2012 i 60% w roku 2013.

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2012 r. Oferty należy złożyć w siedzibie lub wysłać na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem: PO FIO 2012