Czy starosta mógł uchylić w części dotyczącej transportu odpadów tzw. decyzję łączną udzielającą pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem warunków dla zezwolenia na transport i zbieranie odpadów wydaną przez wojewodę?

Po wejściu w życie Prawa ochrony środowiska - dalej p.o.ś. firma uzyskała od wojewody tzw. łączną decyzję na okres lat 10, tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. (pozwolenie na wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania i transportu odpadów). W 2012 r. na kwartał przed upływem terminu jej ważności firma wystąpiła do starosty o zezwolenie na transport odpadów.


Czy starosta, wydając decyzję w formie zezwolenia na transport odpadów, mógł jednocześnie dokonywać w tejże decyzji zapisów dotyczących uchylenia w części dotyczącej transportu odpadów tzw. decyzji łącznej uprzednio wydanej przez wojewodę? Zgodnie z kompetencjami to wojewoda udzielił pozwolenia (nie było to przecież zezwolenie na transport lecz tzw. decyzja łączna), więc starosta nie powinien ingerować z zapisy decyzji.


Odpowiedź:

Starosta mógłby zmienić decyzję łączną tylko wtedy, gdyby był organem właściwym do wydania zakładowi pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego także inne decyzje związane z gospodarowaniem odpadami, w tym byłby jednocześnie organem właściwym do wydania zezwolenia na transport odpadów, a i to pod warunkiem, że zakład zwróciłby się o wygaszenie części decyzji. W okresie ważności decyzji organ nie może z urzędu jej wygasić.
 

Uzasadnienie:

O ile w kompetencji starosty pozostaje wydanie zezwolenia na transport odpadów, to nie ma on kompetencji do zmiany decyzji łącznej, gdzie "podstawową" decyzją jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a zezwolenia na gospodarowanie odpadami są decyzjami uwzględnionymi w tym pozwoleniu. Decyzję tę powinien zmienić organ właściwy do wydania decyzji łącznej. Jeśli organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadku tego zakładu jest marszałek województwa, który przejął kompetencje wojewody, to zakład powinien zwrócić się do niego o wygaszenie zezwolenia.

Aby uniknąć konieczności zmiany decyzji, starosta mógł wskazać termin obowiązywania decyzji z dniem upływu terminu ważności decyzji łącznej, uwzględniającej zezwolenie na transport odpadów.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)