Rada miejska uchwaliła regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy. Określiła między innymi administratora cmentarza i wskazała jego zakres działań, uprawnień i upoważnień.

Ten zapis regulaminu zaskarżył prokurator.

WSA przypomniał, iż utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzenie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.

Przepis ten posługuje się pojęciem zarządu, które jest inne szersze od pojęcia administrowania.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd zwrócił uwagę, iż w akcie prawa miejscowego zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu ustawowym i nie powtarza się, a tym bardziej nie zmienia w tym akcie przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń.

To wójt (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta) uprawniony jest do sprawowania zarządu cmentarzami, a w konsekwencji to do jego kompetencji należy, czy będzie samodzielnie wykonywał ten zarząd, czy też przez administratora, kto będzie administratorem, jaki zakres swych uprawnień powierzy administratorowi.

W związku z tym niezgodne z prawem są przepisy regulaminu, w których mowa jest o administratorze i dokonywanych przez niego czynnościach – wyjaśnił WSA.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 1 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Go 1017/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów