Celem konferencji jest zainicjowanie pogłębionej dyskusji na temat kierunków i potencjalnych rozwiązań w zakresie praktycznego stosowania wymiaru terytorialnego, tak aby w najbardziej adekwatny sposób dostosować zakres i rodzaj wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego do potrzeb i wymagań regionów.

Terytorialny wymiar EFS oczami OECD

Tłem dyskusji jest bogaty materiał nt. terytorialnego wymiaru Europejskiego Funduszu Społecznego przygotowany przez prezydencję wspólnie z OECD. Raport ten jest kompilacją różnych punktów widzenia i opinii. Zawiera zarówno rozważania na temat mechanizmów terytorializacji, jak i zbiór przykładów ich praktycznego zastosowania.

Wynika z niego, iż wyzwania wobec rozwoju miejsc i społeczności są efektem oddziaływania procesów globalizacji, szybkiego rozwoju technologii, gruntownych zmian demograficznych oraz rosnącego zapotrzebowania na przeciwdziałanie oraz łagodzenie skutków zmiany klimatu. Aby sprostać tym realiom należy skoordynować działania władz na różnych szczeblach tak, aby były bardziej skuteczne, bardziej ukierunkowane i dostosowane do lokalnych wyzwań.

Konkluzje raportu wskazują działania, mechanizmy i strategie mające na celu wsparcie terytorializacji. Wśród nich znajdują się m.in.:
- rozwój programów skoncentrowanych lokalnie, dostosowanych do priorytetów i kontekstu lokalnego, uwzględniających różnice terytorialne oraz potrzeby poszczególnych regionów,
- wzmacnianie powiązań między różnym instrumentami finansowymi, w celu zapewnienia lepszej koordynacji – na przykład, integracja EFS z programami rozwoju regionalnego,
- ponowne odkrycie i adaptacja już istniejących mechanizmów takich jak np. granty globalne, które mogłyby zostać wykorzystane do indywidualnie dostosowanego wsparcia terytorialnego,
- rozwój dobrych systemów zarządzania, pozwalających koordynować i współpracować z podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym, a także, głównie, lokalnym, co sprzyja partnerstwu, - współpraca na rzecz tworzenia miejsc pracy, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz stymulowanie rozwoju potencjału lokalnego,
- docenienie wagi lokalnych struktur i procesów w obszarach, w których rozwój lokalny przyczynia się w znacznym stopniu do krajowych wyników gospodarczych i zmniejszenia nierówności społecznych,
- popieranie społeczności z dużym odsetkiem zatrudnienia w celu promowania programów związanych z tworzeniem miejsc pracy i lokalnych inicjatyw dotyczących zatrudnienia,
- poświęcanie większej uwagi i przeznaczanie większej ilości środków na edukację małych dzieci i redukowanie regionalnych różnic edukacyjnych w kontekście lokalnym i regionalnym, aby wspierać zrównoważony rozwój zasobów ludzkich,
- inwestowanie w rozwój umiejętności w sektorze MŚP poprzez programy formalnej edukacji, jak i alternatywne sposoby uczenia tak, by rozwijać umiejętności bardziej istotne z punktu widzenia firm,
- wspieranie powiązań między przedsiębiorstwami oraz sposobu ich interakcji w obrębie regionalnych i lokalnych ekosystemów umiejętności.

Program Kapitał Ludzki

Europejski Fundusz Społeczny od ponad 50 lat wspiera obywateli Unii Europejskiej. W Polsce jest obecny od 8 lat. Dziś wszystkie finansowane z niego projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Do końca sierpnia 2011 r. w PO KL podpisano prawie 28 tys. umów o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 30 mld zł.

Pieniądze te przekładają się na konkretne rezultaty. Ze wsparcia skorzystało 3 mln osób, 100 tys. założyło własne firmy, ponad połowa bezrobotnych znajduje pracę po udziale w szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego

Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w kolejnej perspektywie finansowej (2014- 2020) leży w centrum zainteresowania polskiej prezydencji. Kluczowe w debacie nad jego przyszłością jest kilka kwestii:
- Poprawa widoczności EFS - sposobami zapewnienia widoczności EFS jest koncentracja na rezultatach, uwypuklenie wartości dodanej oraz zastosowanie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów,
- Skoncentrowanie działania EFS na osiąganie celów strategii Europa 2020- wzrost stopy zatrudnienia do poziomu 75% populacji w wieku 20-64 lata; zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system edukacji poniżej 10% oraz zwiększenie powyżej 40% odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe; a także zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln to ambitne cele, których nie można osiągnąć bez właściwego podejścia do wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W opinii prezydencji Europejski Fundusz Społeczny może znacząco przyczynić się do tego byśmy w 2020 r. mogli powiedzieć, że żyjemy w inteligentnej, zrównoważonej i inkluzyjnej Europie,
- Koncentracja tematyczna EFS - zgodnie z wnioskami z dotychczasowej debaty zakres tematyczny Europejskiego Funduszu Społecznego powinien koncentrować się na realizacji celów strategii Europa 2020,
- Terytorialny wymiar EFS, któremu w całości poświęcona została dzisiejsza konferencja.

Informacja prasowa, 29 września 2011 r.