Czy zarządzenie wójta gminy może regulować terminy rozliczeń dla inkasenta opłaty targowej w JST?

Odpowiedź

Rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso, ale także terminy płatności rozumiane jak daty wnoszenia tych opłat do budżetu gminy.

Za takim rozumieniem "terminów płatności" przemawia fakt, iż opłaty targowe pobierane są przez inkasentów w dacie realizowania sprzedaży targowej - więc gmina może w swojej uchwale określić, iż uzyskane przez inkasentów wpływy będą odnoszone do budżetu gminy w konkretnych przedziałach czasowych. Rada gminy ww. uchwałą zarządzając pobór opłaty targowej w formie inkasa, określa także inkasentów oraz wysokość ich wynagrodzenia za inkaso. Literalna treść tego przepisu w naszej ocenie nie daje wójtowi prawa do regulowania swoim zarządzeniem terminów, o jakich mowa w pytaniu. Jest to uprawnienie rady gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności itd. - takiego uprawnienia nie posiada wójt.