Ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi organ zamierza nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności na podst. art. 108 k.p.a.


Czy w takim przypadku organ powinien podać termin wykonania robót (zgodnie z treścią przepisu art. 66  pr. bud. )?

Odpowiedź

Termin wykonania robót jest koniecznym elementem decyzji wydanej na podstawie art. 66 P rawa budowlanego  – dalej pr. bud.

Uzasadnienie

Przepis art. 66  pr. bud.  stanowi przykład konkretyzacji nakazu przestrzegania obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego, zawartego w art. 61 pr. bud. Przepis art. 66 ust. 1  pr. bud.  obliguje organ nadzoru budowlanego do wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w razie zaistnienia jednej z wymienionych w tym przepisie przesłanek i nakazania w drodze decyzji usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z określeniem terminu wykonania tego obowiązku. Nakazane w tym trybie roboty budowlane mają charakter naprawczy, a ich rodzaj oraz zasięg zależy od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości.

Określenie terminu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 66 ust. 1  pr. bud. stanowi niezbędny element rozstrzygnięcia. Natomiast istotą natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej jest to, że staje się ona wykonalna i stanowi tytuł egzekucyjny, mimo że nie jest ostateczna. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji nieostatecznej z urzędu lub na wniosek strony. Instytucja ta jest wyjątkiem od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych, dlatego przesłanki, uzasadniające taki rygor, muszą być poddawane ścisłej wykładni – zob. wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2006 r., I OSK 116/06, LEX 266225. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. nie może zastąpić koniecznego elementu zakreślenia terminu wykonania nałożonych przez organ obowiązków. Wystąpienie którejkolwiek przesłanki z art. 66 ust. 1  pr. bud.  determinuje wydanie przez organ nakazu wykonania obowiązków i wskazania terminu ich wykonania.

W przypadku nadania decyzji opartej na podstawie art. 66 ust. 1  pr. bud.  jedynie rygoru natychmiastowej wykonalności, bez określenia terminu wykonania nałożonych obowiązków, strona ma określony tylko termin początkowy ich wykonania, brakuje jej jednak terminu końcowego, który jest istotny zarówno dla zobowiązanego, jak i organu w kontekście ewentualnej egzekucji – zob. wyrok WSA z dnia 25 kwietnia 2012 r., VIII SA/Wa 46/12, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Zatem decyzja wydana na podstawie art. 66 ust. 1  pr. bud. , której nadano rygor natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 k.p.a. powinna wskazywać termin wykonania obowiązku.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)