Do starosty wpłynął wniosek o zmianę decyzji udzielającej pozwolenia na budowę składowiska odpadów w części dotyczącej zabezpieczenia roszczeń w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Czy starosta winien wydać taką decyzję w terminie 65 dni zgodnie z art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego , czy przepis ten nie ma tutaj zastosowania biorąc pod uwagę definicję "pozwolenia na budowę" określoną art. 3 pkt 12 tej ustawy?

Odpowiedź

Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę składowiska odpadów w zakresie ustalenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń powinno nastąpić w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego . W takim postępowaniu nie znajduje zastosowania art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego .

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) - dalej u.z.u.o. zarządzający składowiskiem odpadów, który w pozwoleniu na budowę nie ma określonej wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń, obowiązany jest do wystąpienia w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w tym zakresie. W decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ określa, stosownie do treści art. 12 ust. 6 u.z.u.o., wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń oraz termin wniesienia zabezpieczenia roszczeń nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia otrzymania decyzji. Przede wszystkim należy podkreślić, że pozwolenie na budowę składowiska odpadów nie jest decyzją w sposób samodzielny uregulowaną w ustawie o odpadach odmienną od pozwolenia na budowę uregulowanego w Prawie budowlanym , a zdefiniowanego w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego . Jest to bowiem ta sama decyzja administracyjna, do której znajdują zastosowanie wszelkie regulacje prawa budowlanego z ewentualnymi modyfikacjami, które wynikają z u.o. Owe modyfikacje obejmują: konieczność wzbogacenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę składowiska odpadów o dodatkowe dane i dokumenty (art. 52 ust. 1 ustawy o odpadach ), wymóg zwarcia w pozwoleniu na budowę składowiska odpadów dodatkowych elementów (art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach ), a także specyficzną okoliczność uzasadniającą odmowę udzielenia pozwolenia na budowę składowiska odpadów (art. 52 ust. 4 ustawy o odpadach ). W pozostałym zakresie do pozwolenia na budowę składowiska odpadów znajdują zastosowanie regulacje prawa budowlanego odnoszące się do pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego [podobnie: W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2008, uwaga 2 do art. 52].

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego w przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Instytucja ta została wprowadzona celem zdyscyplinowania organów administracji architektoniczno-budowlanej i przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Regulacja to odnosi się jednakże wyłącznie do decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez organ I instancji, nie zaś do wszystkich decyzji mających związek z pozwoleniem na budowę. W szczególności w postępowaniu odwoławczym, w braku szczególnej regulacji, obowiązuje termin przewidziany w przepisach ogólnych. Termin 65 dni nie ma również zastosowania do postępowań prowadzonych w trybie nadzwyczajnym [por. Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 426]. Instytucja uregulowana w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego . nie znajduje także bezpośredniego zastosowania w odniesieniu do decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydawanej w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wydawanej w oparciu o art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego . Zastosowanie to ma jedynie charakter pośredni, na podstawie odesłania zawartego w art. 36a ust. 3 Prawa budowlanego Z kolei art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego nie znajduje zastosowania do decyzji w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę na inną osobę, wydawanej na podstawie art. 40 Prawa budowlanego , ponieważ brak jest w tym zakresie stosownego odesłania. Podobnie jest w przypadku wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w oparciu o art. 12 ust. 6 u.z.u.o. oraz niektórych innych ustaw. Jest to postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, poprzez uzupełnienie tej decyzji o element zabezpieczenia, a nie postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę oraz brak jest stosownego odesłania do art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego . Dodatkowo należy wskazać, że instytucja przewidziana w art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego ma charakter wyjątkowy i nie może być ani interpretowana rozszerzająco, ani stosowana na podstawie analogii do postępowań innych niż w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, nawet jeśli są to postępowania podobne. Oznacza to, że w wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę składowiska odpadów w zakresie ustalenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń powinno nastąpić w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)