Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. Zgodnie z projektem termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ma być wyznaczony na dzień 21 marca 2011 r. Czas jej trwania ustala się na okres od dnia 4 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Projekt rozporządzenia wskazuje też kategorie osób podlegających kwalifikacji.

Okres kwalifikacji wojskowej ustalony został na 88 dni kalendarzowych (61 dni roboczych), co wynika z przewidywanej liczby osób (blisko 300 tys.), podlegających w 2011 r. obowiązkowi spełnienia tej powinności oraz liczby osób, które mogą w każdym dniu roboczym zostać wezwane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (35-45 tys.). Termin wskazany w rozporządzeniu obejmuje okres, w którym odbywają się egzaminy maturalne, dlatego w uzasadnieniu do projektu wskazano, iż wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast będą wzywać osoby zdające matury w okresie przed rozpoczęciem lub po zakończeniu tych egzaminów. W razie potrzeby terminy stawiennictwa będą także konsultowane z takimi osobami w trybie indywidualnym.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Na podstawie: bip.mswia.gov.pl

Pobierz projekt rozporządzenia:
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia ..2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r. (z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 15 lutego 2011 r.)