Czy można zastosować zapisy art. 14 ust. 8 ustawy o odpadach dotyczące opiniowania planów gospodarki odpadami do opiniowania programów ochrony środowiska? Jeśli nie, to czy należy zastosować art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ?


Jaki termin obowiązuje organ wykonawczy powiatu, w przypadku opiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska?

Czy można zastosować zapisy art. 14 ust. 8   ustawy o odpadach dotyczące opiniowania planów gospodarki odpadami do opiniowania programów ochrony środowiska? Jeśli nie, to czy należy zastosować art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego ?

Odpowiedź

 Prawo ochrony środowiska  nie ustala terminu dla wyrażenia opinii w przedmiocie projektu gminnego programu ochrony środowiska przez organ wykonawczy powiatu. Należy więc zastosować art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym , gdzie określono, że jeżeli organem zobowiązanym do zajęcia stanowiska jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, to powinno to nastąpić w terminie 14 dni, a milczenie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3  Prawa ochrony środowiska   organy wykonawcze powiatu w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska mają zaopiniować te programy. Zważywszy, że ustawodawca posłużył się pojęciem "opinii", należy stwierdzić, że jest to najluźniejszy sposób współdziałania organów administracji, a stanowisko wypowiedziane w tym trybie nie ma charakteru wiążącego. W związku z tym organ opracowujący program ochrony środowiska może wziąć pod uwagę to stanowisko, ale nie ma takiego obowiązku. Aby projekt taki został uznany za opracowany, organy współdziałające powinny wypowiedzieć się w tej sprawie. W art. 17  Prawo ochrony środowiska nie określono terminów, w jakich powinno to nastąpić. Jednakże w art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym określono, że jeżeli organem zobowiązanym do zajęcia stanowiska jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, to powinno to nastąpić w terminie 14 dni, a milczenie jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę fakt, organem upoważniającym do zajęcia stanowiska jest organ kolegialny, należy uznać, że powinno ono przybrać formę uchwały. Nie będzie ona podejmowana w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego , gdyż nie jest to współdziałanie organów administracji, o których jest mowa w kodeksie postępowania administracyjnego. Nie oznacza to wyłączenia ich spod jakiejkolwiek kontroli, ponieważ w stosunku do nich znajdą zastosowanie środki nadzoru zawarte w ustawie o samorządzie powiatowym .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)