WSA po rozpoznaniu skargi gminy uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała rady gminy z 18 listopada 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy została doręczona wojewodzie 27 listopada 2009 r. Zatem, termin do stwierdzenia jej nieważności przez organ nadzoru upłynął 28 grudnia 2009 r. Wprawdzie w dniach 20 grudnia 2009 r. i 2 lutego 2010 r. przedkładano dokumentację prac planistycznych, nie ma jednak podstawy do twierdzenia, że termin z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym biegł dopiero od dnia dostarczenia ostatniego dokumentu. Termin ten ma charakter prekluzyjny (zawity) i biegnie od dnia doręczenia uchwały wojewodzie.


NSA rozpatrując skargę przypomniał, iż wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek przedłożenia wojewodzie uchwały w sprawie planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w ciągu 7 dnia od dnia jej podjęcia. Natomiast uregulowanie zawarte w art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozostaje bez wpływu na początek biegu 30-dniowego terminu, w jakim wojewoda jest władny podjąć rozstrzygnięcie nadzorcze. Organ gminy, który nie dopełni tego obowiązku, bo we wskazanym terminie ograniczy się do nadesłania jedynie samej uchwały, podejmuje ryzyko, że wojewoda podejmie rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego, ponieważ uniemożliwienie organowi nadzoru dokonania kontroli legalności, uzasadnia wyeliminowanie z obrotu kontrolowanego aktu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że termin wskazany w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter prekluzyjny i biegnie od dnia doręczenia uchwały wojewodzie. Oznacza to, że kompetencja wojewody do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego z upływem tego terminu wygasa, co zresztą jednoznacznie wynika z treści art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym . Tak więc, akt nadzoru stwierdzający nieważność uchwały organu gminy wydany już po tym terminie jest rozstrzygnięciem zapadłym z naruszeniem przepisów o właściwości.
Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)