Opublikowany tekst jednolity ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),

2) ustawą z 2.12.2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1984),

3) ustawą z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

4) ustawą z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 191),

5) ustawą z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260),

6) ustawą z 10.02.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 659),

7) ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933),

8) ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935),

9) ustawą z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089),

10) ustawą z 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475),

11) ustawą z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529),

12) ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1537)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 10.10.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.