Opublikowany tekst jednolity rozporządzenia z 9.04.2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2015) uwzględnia zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 28.06.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (Dz.U. poz. 1299)

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.