Gminy co roku przygotowują sprawozdanie m.in. z realizacji zadań oświatowych. Ze sprawozdania rodzice mogą się dowiedzieć, która szkoła ma najlepsze wyniki w nauce.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą przedstawić radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Ci mają czas tylko do końca miesiąca na jej przyjęcie. W sprawozdaniu przygotowywanym przez np. wójtów powinny znajdować się m.in. informację o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych, gimnazjach czy ponad gimnazjalnych. Radni mogą zażądać od szkół, oprócz przygotowanych dla nich informacji jeszcze dodatkowych wyjaśnień – np. dlaczego placówka nie zorganizowała dodatkowych zajęć z matematyki po tym, jak część uczniów uzyskała słabe wyniki z egzaminów. Na podstawie podjętej uchwały i dołączonej do niej informacji rodzice uczniów mogą się dowiedzieć, która szkoła na jakim poziomie kształci. Znajdą tam również informacje np. o wyposażeniu placówki. Dotarcie do nich nie jest takie łatwe. Podjęte uchwały rzadko są zamieszane na stornach internetowych urzędów. Rodzice mogą domagać się wglądu do tych informacji. Trzeba powołać się przy tym na art. 10 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 października 2010 r.