Minister Edukacji Narodowej skierowała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO. Jest to akt wykonawczy do ustawy o systemie informacji oświatowej z 15 kwietnia 2011 r., a w szczególności zobowiązanie do szczegółowego określenia zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO, które znajdą się w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli.

Dane dziedzinowe są informacjami oświatowymi, których gromadzenie w SIO jest niezbędne - opisują określony podmiot (jednostkę organizacyjną, osobę), umożliwiający realizację przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zadań ustrojowych, związanych z zapewnieniem prawa do nauki.

W projekcie rozporządzenia został doprecyzowany zakres danych gromadzonych w SIO, w takich przypadkach, w których komplet danych (określony w ustawie) wymaga bardziej szczegółowej konkretyzacji.

Projekt rozporządzenia określa także terminy przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO w przypadkach, w których nie obowiązuje siedmiodniowy termin od daty zmiany stanu faktycznego.

Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na 1 stycznia 2013 roku. Zakłada się, że wypełnianie lokalnych baz danych SIO będzie możliwe na początku 2013 roku, co umożliwi wypełnienie . zobowiązania do przekazywania danych bazy SIO określającej stan na 31 marca 2013 r. przez podmioty do 9 kwietnia 2013 r (tj. szkoły i placówki oświatowe oraz inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, np.: kuratoria oświaty, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, jednostki samorządu terytorialnego).


Źródło: www.men.gov.pl