Jeden z mieszkańców gminy złożył wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na syna.

Do wniosku załączył porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, zawarte pomiędzy nim a jego byłą żoną, w którym strony zgodnie ustaliły, że ich syn zamieszka wraz z ojcem.

Prezydent miasta odmówił mężczyźnie przyznania świadczenia.

Organ powołał się na wyrok rozwodowy, zgodnie z którym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzone zostało matce dziecka i to ona może ewentualnie wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej świadczenia wychowawczego na syna.

Ojciec dziecka wniósł skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż w przypadku rodziców rozwiedzionych, pozostających w separacji lub żyjących w rozłączeniu, ich wspólne dziecko, co do zasady, może być zaliczone tylko do jednej z rodzin.

O tym, czy będzie to rodzina ojca, czy matki dziecka, decyduje okoliczność zamieszkiwania dziecka z rodzicem, który sprawuje faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jedynym wyjątkiem pozwalającym na zaliczenie dziecka do obu rodzin jest sytuacja, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd uznał, iż porozumienie zawarte pomiędzy skarżącym, a jego byłą żoną co do przejęcia przez niego opieki nad ich małoletnim synem jest wiążące w zakresie ustalenia jego prawa do uzyskania świadczenia wychowawczego na dziecko.

W związku z tym może stanowić podstawę faktyczną jego przyznania.

Natomiast odwoływanie się wyłącznie do orzeczenia sądowego, bez jednoczesnego ustalenia, które z rodziców sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem nie znajduje podstawy w obowiązujących przepisach ustawy – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 16 marca 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 100/17, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów