Rada Ministrów przyjęła we wtorek (tj. 26 lipiec) przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Obecnie, w przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej bądź zależnej, jej opiekun traci prawo do dalszego otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, czy też zasiłku dla opiekuna.

Zaproponowane zmiany mają jednak pozwolić im na uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego.

Wspomniane modyfikacje resort uzasadnia tym, iż opieka nad osobami niepełnosprawnymi spada głównie na ich bliskich, którzy często zmuszeni są do rezygnacji z pracy. Po ich śmierci opiekunowie niejednokrotnie zostają jednak bez środków do życia. Dodatkowo, ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji czy wieloletnią nieobecność na rynku pracy trudno jest im znaleźć nowe zajęcie. Zdaniem resortu, wspomnianą formę aktywności powinno więc traktować się jako zatrudnienie.

Dzięki zmianom, opiekunowie zmarłych osób niepełnosprawnych i zależnych będą mogli zarejestrować się w urzędzie pracy oraz uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Z projektu nowelizacji wynika, że do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych (365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację osoby w urzędzie jako bezrobotnej), wliczany będzie czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Dodatkowo, opiekunowie po śmierci swoich podopiecznych będą mogli wnioskować o świadczenie przedemerytalne. W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, wskazano warunki jakie trzeba spełnić, aby wspomniane świadczenie uzyskać.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

(premier.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami