W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212) .

Wśród najważniejszych zmian znajdują się wprowadzenie odmiennego niż dotychczas sposobu obliczania dochodu przy ustalania prawa do pobierania świadczeń rodzinnych. W zamierzeniu prawodawcy przyjęte rozwiązanie ograniczy grupę osób pobierających świadczenie i pozwoli na przekazywanie środków rodzinom, które rzeczywiście ich potrzebują. Rozszerzono również katalog zdarzeń uznawanych za utratę albo uzyskanie dochodu.

Zawężeniu ulegnie grupa osób, którym przysługiwać będą świadczenia pielęgnacyjne - nie otrzymają go osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Ma to skutkować wykluczeniem fikcyjnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez dalszych członków rodziny, którzy w rzeczywistości nie są w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną, gdyż sami wymagają pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Zmianie ulegną również zasady zatrzymywania prawa jazdy osób, które uchylają się od płacenia alimentów. Za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie zostanie uznany dłużnik alimentacyjny, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Ponadto decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy będzie musiała być poprzedzona przeprowadzeniem postępowania administracyjnego i wydaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji administracyjnej o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego. Zmianie uległ również katalog przypadków, w których nastąpi uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Ustawa w swojej zasadniczej części wchodzi w życie 1 styczna 2012 r. z wyjątkiem zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych , która wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia, czyli 14 października 2011 r.

Zobacz zestawienie zmian w prawie samorządowym od 1 stycznia 2012 r.>>

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)