Projekt nowelizacji rozszerza katalog nauczycieli uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych o:
• nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.);
• pracowników zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców i pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych posiadających kwalifikacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

Autorzy projektu wskazują, iż te same przesłanki, które przemawiały za objęciem części nauczycieli świadczeniem kompensacyjnym, przemawiają również za rozszerzeniem katalogu uprawnionych na w/w podmiotem.

Świadczenie przysługiwać będzie nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Z biegiem czasu wiek uprawniający do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie wzrastał. Granicznym momentem będzie zrównanie się go z powszechnym wiekiem emerytalnym, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Przy obliczaniu świadczenia mają być brane pod uwagę składki wpłacane do systemu emerytalnego; rozwiązanie to ma służyć powiązaniu wysokości świadczenia z wysokością należnej w przyszłości emerytury.

Należy podkreślić, iż osoby, które skorzystają z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie będą miały prawa do rekompensaty określonej w ustawie o emeryturach pomostowych. Co więcej, prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie ulegać zawieszeniu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela, bez względu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu przychodu.

Autorzy projektu szacują, iż w następujących latach świadczeniami zostanie objętych około 100 nauczycieli rocznie. Oznaczać to będzie zwiększone wydatki z budżetu państwa a także jednostek samorządu terytorialnego (które są organami prowadzącymi szkoły).

Projekt pozytywnie zaopiniował Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Źródło: sejm.gov.pl