Do organu wyższego rzędu wpłynęło odwołanie od decyzji starosty X o odmowie wznowienia postępowania. Ze względu na żądanie odwołującej również o stwierdzenie nieważności decyzji z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. z uwagi na uchybienie art. 150 § 2 k.p.a., organ wyższego rzędu powinien wszcząć na wniosek odwołującej stwierdzenie nieważności, a postępowanie odwołujące zawiesić. Jednak decyzja dotycząca odmowy wznowienia postępowania nie jest ostateczna, gdyż wpłynęło odwołanie od niej.

Czy można stwierdzić nieważność decyzji również względem decyzji nieostatecznej?

Odpowiedź

Stwierdzenie nieważności decyzji nieostatecznej dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami.

Uzasadnienie

Stwierdzenie nieważności stanowi nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji administracyjnych pod kątem kwalifikowanych wad określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. Co do zasady postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności dotyczy decyzji ostatecznych. Wyjątkowo jednak możliwe jest zastosowanie art. 156 § 1 k.p.a. do decyzji nieostatecznych. Może to jednak nastąpić w dwojakiego rodzaju sytuacjach. Po pierwsze, organ wyższego stopnia działając z urzędu w trybie nadzoru stwierdza nieważność decyzji nie ostatecznej.

Po drugie, strona może złożyć przed upływem terminu do wniesienia odwołania wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nieostatecznej, wskazując w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości na dokonanie przez stronę wyboru trybu nadzwyczajnego postępowania – zob. wyrok NSA z 30 czerwca 2011 r., II OSK 2138/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Zatem nie ma przeszkód, aby stwierdzić nieważność decyzji nieostatecznej na wniosek strony złożony przed upływem terminu do wniesienia odwołania, pod warunkiem, że wniosek ten będzie wyraźnie wskazywał, że strona wybiera tryb postępowania nadzwyczajnego (a nie również drogę postępowania zwykłego).

Natomiast w przypadku zbiegu odwołania i żądania stwierdzenia nieważności pierwszeństwo należy przyznać pierwszemu z tych trybów. Takie stanowisko prezentowane jest w orzecznictwie sądów administracyjnych – zob. wyrok WSA z dnia 19 lipca 2012 r., III SA/Kr 1448/11, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Zatem, jeżeli od decyzji wydanej przez organ I instancji zostało wniesione odwołanie, powinno ono być załatwione w trybie odwoławczym, który ma pierwszeństwo przed trybami nadzoru. Okoliczności wskazane w odwołaniu stanowiące ewentualną podstawę do stwierdzenia nieważności nie powodują bowiem, że takie pismo traci charakter odwołania.

 Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .